Kategorie
Značky
  Blog
   Nenalezeny žádné produkty.

   Menu
   P
   Porovnat

   Obchodní podmínky

   Obchodní podmínky

   Všechny přijaté hotovostní platby zasíláme do systému Finanční správy pomocí EET. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

   SPECIAL TURBO a.s.

   Kischova 1732/5, Praha 4, 140 00

   Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15912

   IČO: 26239337

   DIČ: CZ26239337

   telefon: +420 222 265 475

   fax: +420 518 374 288

   e-mai: info@specialturbo.cz

   Provozovna Prušánky

   Nechorská 299, Prušánky, 696 21

   telefon: +420 518 374 051, +420 518 374 551

   fax: +420 518 374 288

   e-mail: info@specialturbo.cz

   Otevírací doba

   SPECIAL TURBO a.s.

   Praha 8:00 - 17:30 hod

   Prušánky 7:30 - 16:30 hod

   SPECIAL TURBO s.r.o. (SK)

   Prušánky 7:30 - 16:30 hod

   Bankovní spojení CZK - ČSOB

   číslo účtu: 246033080/0300

   IBAN: CZ83 0300 0000 0002 4603 3080

   SWIFT: CEKOCZPP 

   Bankovní spojení EUR - ČSOB

   číslo účtu: 4015107378/7500

   IBAN: SK48 7500 0000 0040 1510 7378

   SWIFT:CEKOSKBX

    

   OBCHODNÍ PODMÍNKY

   obchodní společnosti SPECIAL TURBO a.s., IČ: 26239337, se sídlem

   Kischova 1732/5, Nusle, 140 00 Praha 4, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.e-turbo.cz a prodej zboží jinými způsoby komunikace

    

   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SPECIAL TURBO a.s., IČ: 26239337, se sídlem Kischova 1732/5, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při užívání on-line obchodu prodávajícího na internetové adrese www.e-turbo.cz (dále jen „on-line obchod“) a vzájemné práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinými osobami (dále jen „kupující“) prostřednictvím on-line obchodu či za využití jiných způsobů komunikace jak uvedeno dále v těchto obchodních podmínkách.

   1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a rámcové kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě a rámcové kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

   1.3. Znění obchodních podmínek je oprávněn prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v souladu se stávajícími obchodními podmínkami.

   UŽIVATELSKÝ ÚČET

   2.1 Na základě registrace kupujícího provedené v on-line obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo v on-line obchodu.

   2.2 Při registraci v on-line obchodu a při objednávání zboží bez registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, jak jsou on-line obchodem požadovány. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží bez registrace jsou prodávajícím považovány za správné.

   2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

   2.4 Po provedení registrace se při každé další objednávce stačí pouze přihlásit přihlašovacím jménem a heslem. Při registraci je nutné uvést následující údaje:

   - Přihlašovací jméno a heslo,

   - Jméno a příjmení popřípadě název společnosti,

   - Úplnou poštovní adresu (ulice, číslo domu, PSČ a město)

   - E-mailovou adresu

   - Telefon

   Tyto údaje umožňují vystavit daňový doklad, identifikovat platbu provedenou bankovním převodem, sledovat aktuální stav objednávky. Registrační údaje jsou uloženy v databázi prodávajícího, kde jsou pečlivě chráněny před zneužitím.

   2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

   2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

   UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

   3.1. Veškeré informace o zboží umístěném v on-line obchodě jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh dodat toto zboží. Uvedené se týká především vyobrazení zboží, předpokládaných termínů doručení a dostupnosti zboží. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto umístěného zboží v on-line obchodě. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se proto nepoužije. Prodávající je oprávněn nabízený sortiment zboží libovolně měnit a ukončit prodej zboží bez předchozího upozornění či informace.

   3.2. Uvedené ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v on-line obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout návrh na uzavření kupní smlouvy, popřípadě si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy odstoupit, pokud byla nabídnutá či sjednaná kupní cena zobrazena kupujícímu v on-line obchodu chybně.

   3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v on-line obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   - kupujícím

   - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku on-line obchodu),

   - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu

   doručení objednávaného zboží a

   - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

   Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odesláním objednávky současně potvrzuje kupující, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

   3.4. Kupující může objednávku zboží zobrazovaného v on-line obchodu učinit nejen prostřednictvím on-line obchodu ať již s registrací v uživatelském rozhraní či bez něho, ale i osobně, poštou, e-mailem nebo telefonicky. Kupující je však povinen zvolit jen jeden způsob provedení objednávky. V případě nedodržení této povinnosti kupujícího je kupující povinen uhradit případné vícenáklady prodávajícího související s odstraněním duplicitních objednávek či případnou újmu. Bez ohledu na způsob zaslání objednávky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy na zboží umístěné v on-line obchodě tyto obchodní podmínky.

   3.5. Objednávka učiněná jiným způsobem než prostřednictvím on-line obchodu musí být čitelně vyplněná s uvedením zákaznického čísla, musí obsahovat jméno, IČO, DIČ a úplnou a přesnou adresu pro doručování zásilky a faktury, telefonické či faxové spojení, e-mailovou adresu, číslo objednávky a datum vystavení, způsob odběru zboží a bankovní spojení. Dále pak jednoznačnou specifikaci požadovaného zboží, pokud možno podle katalogu či specifikace zboží v on-line obchodu prodávajícího, množství požadovaného zboží, případně pokud je zboží objednáno na základě dřívější cenové nabídky prodávajícího, je třeba uvést číslo této cenové nabídky. V případě některé chybějící náležitosti se nabídka kupujícího nepovažuje za objednávku.

   3.6. Odeslání objednávky je návrhem na uzavření kupní smlouvy adresovaným prodávajícímu. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři on-line obchodu případně dodržení požadavků na objednávku učiněnou jiným způsobem dle těchto obchodních podmínek a seznámení se s těmito obchodními podmínkami.

   3.7. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí, a to zpravidla elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky ověřit přijatou objednávku, a to písemně, elektronicky či telefonicky.

   3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu.

   3.9. Prodávající prohlašuje, že mu není znám účel nákupu provedeného kupujícím ani použití, ke kterému je nakupované zboží určeno a nenese proto žádnou odpovědnost za volbu objednaného zboží a její následky pro kupujícího.

   3.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající

   splnit, zašle kupujícímu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího. I v tomto případě jsou nedílnou součástí uzavření kupní smlouvy tyto obchodní podmínky.

   CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

   4.1. Kupní cenu je možné uhradit v hotovosti, resp. dobírkou, bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího na základě faktury se stanoveným termínem úhrady (obvykle 14 až 30 dní), zálohovou platbou nebo on-line prostřednictvím platební brány GoPay. Způsob úhrady kupní cenu je oprávněn navrhnout kupující. Kupní cena hrazená v hotovosti a dobírkou je splatná při předání zboží. Prodávající vystaví kupujícímu příslušný daňový doklad v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

   4.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

   4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li možné tyto náklady sjednat v okamžik uzavření kupní smlouvy, je povinen kupující uhradit tyto náklady ve skutečně prodávajícím vynaložené výši spolu s ujednanou kupní cenou. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

   4.4. Prodávající je oprávněn požadovat ještě před uzavřením kupní smlouvy po kupujícím zálohu či jinou obdobnou platbu, popřípadě je oprávněn zálohu či jinou obdobnou platbu požadovat i po uzavření kupní smlouvy, ukáže-li se to být nezbytným pro splnění závazku prodávajícího z kupní smlouvy. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Kupující je povinen zálohu či obdobnou platbu poskytnout ve lhůtě a způsobem stanoveným prodávajícím. Vratnou zálohu či obdobnou platbu požaduje prodávající vždy při nákupu zboží prodávaných výměnným způsobem. V případě nákupu tohoto typu zboží je povinen kupující vrátit starý kus turbodmychadla. Vrácení turbodmychadla podléhá podmínkám prodávajícího. Zejména se jedná o dodržení požadovaného typu a technického stavu turbodmychadla a dodržení lhůty na vrácení. Pokud kupující nedodá vratný kus turbodmychadla ve lhůtě do 60 dnů, která počíná běžet ode dne potvrzení objednávky prodávajícím, propadá záloha ve prospěch prodávajícího.

   4.5. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. V případě prodlení s úhradou kupní ceny si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši

   0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku těm kupujícím, kteří jsou v prodlení s plněním závazků vůči prodávajícímu.

   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

   5.1. Prodávající je oprávněn od smlouvy mimo zákonných důvodů odstoupit:

   - v případě nesplnění povinnosti kupujícího dle čl. 4.4 obchodních podmínek.

   - v případě objednávky učiněné na základě chybného zobrazení ceny v on-line obchodě

   - v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části nebo zálohy na kupní cenu delší než 7 kalendářních dnů

   - v případě nepřevzetí zboží nebo prodlení s převzetím zboží.

   - v případě zahájení insolvenčního nebo exekučního řízení vůči kupujícímu.

   5.2. Prodávají je dále oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli do doby převzetí zboží kupujícím.

   5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do sedmi (7) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

   5.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Náklady na vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

   5.5. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím pro chybné objednání zboží a vrácení zboží prodávajícímu do 6 měsíců od data odeslání zboží kupujícímu, je prodávajícímu oprávněn kupujícímu účtovat poplatek ve výši 30 % z ceny zakoupeného zboží.

   5.6. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím pro chybné objednání zboží a vrácení zboží prodávajícímu ve lhůtě větší než 6 měsíců od data odeslání zboží kupujícímu, je prodávajícímu oprávněn kupujícímu účtovat poplatek, který určí individuálně dle stavu vrácené zboží, nejvýše však 50 % z ceny zboží.

   5.7. Odstoupení musí být učiněno písemně a v případech kupních smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě v souladu s doručováním dle čl. 9.1 obchodních podmínek.

   5.8. Pokud prodávající odstoupí od smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady, které měl

   prodávající s přípravou, balením, odesláním a vyřízením jeho objednávky ve skutečné výši, nejméně však ve výši 10 % z ujednané kupní ceny.

   5.9. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

   PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

   6.1. Prodávající běžně odesílá zboží, které je na skladě, do 24 hodin po potvrzení objednávky, k zaslání v této lhůtě se však prodávající nezavazuje. U zboží, které je v době činění objednávky skladem, činí obvyklé dodací lhůty 7-21 dní. Kupující a prodávající mohou dohodnout jiné termín doručení zboží, zejména v případě, kdy objednané zboží není v době činění objednávky skladem.

   6.2. Pokud není zboží odebráno osobně, je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku kupujícího. Z tohoto důvodu nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Odeslání zboží je možné zvolit prostřednictvím společnosti PPL. Prodávající v případě volby tohoto způsobu odeslání zboží na území České republiky účtuje „Expedičné a balné“ ve výši 145 Kč bez DPH (v případě využití služby dobírka pak 205 Kč bez DPH). V případě doručování zboží na území Slovenské republiky účtuje prodávající „Expedičné a balné“ ve výši 8,50 EUR bez DPH (v případě využití služby dobírka pak 9,90 EUR bez DPH).

   6.3. Dodání zboží prostřednictvím dopravce se řídí obchodními podmínkami dopravce a kupujícímu je povinen se jimi řídit. Pokud bude při převzetí od dopravce zboží poškozené, je kupující povinen s dopravcem sepsat reklamační protokol.

   6.4. Prodávající není povinen odesílané zboží pojistit. Odesláním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

   6.5. V případě objednání většího množství zboží si prodávajícího vyhrazuje právo změny termínu dodání.

   6.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

   6.7. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci i prodávajícímu.

   6.8. V případě osobního odběru zboží na pobočce prodávajícího přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího okamžikem převzetí zboží na pobočce.

   PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

   7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §

   2099 až 2117 občanského zákoníku, popř. v § 2165 až 2174 v případě spotřebitele), pokud není dále dohodnuto jinak. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   7.2. Ustanovení uvedená v čl. 7.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

   7.3. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění vad je povinen je oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu se zbožím a s oznámením vady. Současně je povinen kupující zvolit nárok z vadného plnění.

   7.4. V případě zvolení formy opravy „Oprava na naběhlé náklady“ poskytované u zboží turbodmychadel, je nutné zboží nejdříve demontovat a provést diagnostiku zboží. Kupujícímu je poté prodávajícím zaslána nabídka opravy na jeho elektronickou adresu nebo sdělena telefonicky a kupující je oprávněn tuto nabídku odmítnout.

   7.5. V případě, že kupující odmítne opravu dle č. 7.4 obchodních podmínek, zašle prodávající zboží kupujícímu zboží zpět z bezpečnostních důvodů v demontovaném stavu. Opětovné složení zboží turbodmychadla provede prodávající pouze na výslovnou žádost kupujícího, a to za cenu dle aktuálního ceníku práce prodávajícího.

   7.6. Za následnou manipulaci a nakládání s neopraveným zbožím turbodmychadla dle čl. 7.4 a 7.5 nenese prodávající odpovědnost.

   7.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese některé z poboček, případně též elektronicky na e-mailové adrese prodávajícího. Za okamžik uplatnění nároku z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží spolu s předloženou fakturou či jiným dokladem o dodání zboží či zaplacení kupní ceny a protokolem či oznámením popisujícím vadu a případně její příčinu.

   7.8. Obdobně je povinen kupující postupovat v případě skryté vady, která se objeví na zboží v zákonné lhůtě.

   7.9. Prodávající informuje o posouzení uplatněné vady a nároku kupujícího v co možná nejkratší lhůtě s přihlédnutím ke složitosti uplatněné vady a možnostem prodávajícího.

   7.10. Reklamaci zboží zakoupené prostřednictvím on-line obchodu je povinen prodávající vyřídit do 30 dnů od převzetí zboží od kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo tuto lhůtu v odůvodněných případech překročit. O tomto postupu je prodávající povinen kupujícího vyrozumět, a to na jeho elektronické adrese.

   7.11. Náklady na uplatnění nároku z vady, který nebude prodávajícím přiznán, nese kupující, pokud se prodávající a kupující nedohodnout jinak.

   7.12. Prodávající poskytuje záruku za jakost za nová turbodmychadla v délce 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Na opravená turbodmychadla poskytuje prodávající záruku za jakost v délce 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud není s kupujícím individuálně dohodnuto jinak.

   7.13. Tato záruka se nevztahuje a prodávajícího nepřebírá odpovědnost na vady a způsobené škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod, způsobených neodborným užíváním zboží, stejně jako škod způsobených vyšší mocí a chybnou manipulací se zbožím.

   7.14. Odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu je omezena na přímé škody kupujícího maximálně do výše ceny předmětného zboží. Uvedené omezení odpovědnosti neplatí v případě smrti či úrazu způsobeného nedbalostí prodávajícího. Prodávající neodpovídá za žádnou nepřímou, zvláštní, vedlejší či následnou škodu (například za ušlý zisk či ztrátu příjmů, ztrátu užívání, opětovné přepracování, opravu, výrobní náklady, náklady na stažení výrobků z oběhu, újmu na dobré pověsti či ztrátu zákazníků apod.). Tímto omezením odpovědnosti nejsou dotčena práva kupujícího přiznaná zákonem v rozsahu, v jakém prodávající nemůže v souladu se zákonem odmítnout jakékoliv předpokládané či zákonné záruky.

   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   8.1. Kupující bere na vědomí, že je povinen veškeré údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené prostřednictvím on-line obchodu či jinými způsoby) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých údajích.

   8.2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

   8.3. Prodávající je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 O ochraně osobních údajů správcem osobních údajů, které zpracovává za účelem vykonávání své obchodní činnosti, a to v rozsahu: jméno a příjmení, poštovní adresa, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní čísla, IČO, DIČ.

   • Důvodem zpracování je registrace kupujícího do databáze prodávajícího za účelem obchodu, provádění marketingového průzkumu, zasílání obchodních sdělení, nabídek a informačních bulletinů včetně informování o akcích, soutěžích

   • Doba zpracování osobních údajů – po dobu smluvního vztahu a následně ještě pět let od jeho ukončení

   • Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, a to pouze osobám z důvodu zpracování účetní agendy. Dále na vyžádání orgánům veřejné moci v mezích zákona.

   • Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám

   • V případě udělení souhlasu bere zákazník na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že má právo kdykoli písemně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to na adresu sídla prodávajícího nebo zasláním e-mailu na adresu gdpr@specialturbo.cz , dále má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, omezení nebo výmaz a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost údajů k jinému správci, má právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

   DORUČOVÁNÍ

   9.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo uživatelském rozhraní, případně jeho sídla či místa podnikání, nebo do sídla prodávajícího. Přípustné je taktéž doručování elektronickou poštou na adresy uvedené v uživatelském účtu kupujícího, respektive v on-line obchodu prodávajícího. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené nejpozději uplynutím třetího dne po jejich prokazatelném odeslání. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

   MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

   10.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

   10.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

   10.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   11.1 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu nebo musí být alespoň učiněny elektronickou poštou.

   11.2 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.7. 2021. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinností těchto obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

   11.3 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

   11.4 Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

   11.5 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

   11.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

   11.7 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

   Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.
   Zpráva byla odeslána

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Košík je prázdný